گادامر و علوم انسانی

۳۳۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : فلسفه علوم انسانی
پدیدآورنده: مهدی معین زاده
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : فلسفه علوم انسانی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۷
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۷۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

هانس گئورگ گادامر (۲۰۰۲-۱۹۰۰ ) هر چند غالبا بعنوان هرمنوتیسین شناخته می شود لیکن به همان اندازه می توان وی را فیلسوف علوم انسانی نیز محسوب داشت. اگر ویلهلم دیلتای کوشید تا علوم انسانی را بر پایه هرمنوتیک رمانتیک مبتنی سازد، گادامر نیز در پی ایضاح نسبتی بود که بین این علوم و هرمنوتیک فلسفی قابل تصور است. از منظر گادامر آنچه مقوم اصلی علوم انسانی است امری بنیادین تر از موضوع، مفاهیم ، روش و … یعنی آن نحوه حقیقت بسیار خاصی است که این علوم ناظر بدان هستند ؛ حقیقت غیر مبتنی بر دو گانگی سوزه – ابژه. گادامر البته مدعی آن نبود که علوم انسانی غیر مبتنی بر چنین دوگانگی ای تاکنون محقق گردیده است و شاید به همین دلیل باشد که آراء هرمنوتیکی وی، افقی را نیز پیش چشم می آورند که ضمن و ذیل آن علوم انسانی ای از نوع دیگر رخ می نمایاند.