حراج!

کنترل اجتماعی در نهج البلاغه

۱,۰۷۰,۰۰۰ریال

انچه در این کتاب متنی برگزاره های مرتبط با کتاب نهج البلاغه ایتنباط و ارائه شده دیدگاهی است که سعی میکند همه عناصر دخیل در کنترل بر کنش های انسان را به صورت نظام واره ای مد نظر قراردهدمحصول چنین رویکردی سلاکت نسبی سطوح سه گانه فردی بیتن الافرادی و کلان اجتماعی از کجروی هاست.نظام واره کنترل اجتماعی فراییندمستمری استکه مسئولیتافرینی و مسئولیت پذیریرا در ساحت فردیگروهی و ساختاریدنبال میکند.