بخش اول‌: رفتار سازمانی و مفهوم کار
فصل اول: رفتار سازمانی
فصل دوم: معنی و مفهوم کار

بخش دوم: مدیریت رفتار فردی
فصل سوم: ادراک
فصل چهارم: فراگرد معرفت‌پذیری
فصل پنجم: انگیزش و رفتار
فصل ششم: هدف‌گذاری
فصل هفتم: تحلیل مراوده‌ای
فصل هشتم: نگرش‌های شغلی و رفتار

بخش سوم: مدیریت رفتار گروهی
فصل نهم: ویژگی‌های اساسی گروه‌ها
فصل دهم: پویایی گروهی و میان‌گروهی
بخش چهارم‌: مدیریت فراگردهای رفتار سازمانی
فصل یازدهم: فراگرد ارتباطات
فصل دوازدهم: رهبری

بخش پنجم: مدیریت پویاییهای سازمانی
فصل سیزدهم: مدیریت بهره‌وری فرد و سازمان
فصل چهاردهم: مدیریت تحول سازمانی

توضیحات تکمیلی

وزن 750 kg
نویسنده

علی رضائیان

انتشارات

سمت

شابک

9789644594960

تعدادصفحات

495

قطع

وزیری