چیستی قانون طبیعت

۸۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : فلسفه علوم انسانی
پدیدآورنده: دیوید آرمسترانگ, امیر دیوانی, مصطفی ملکیان
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : فلسفه علوم انسانی
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۹٬۰۰۰ ریال

طبیعت‌شناسی در دو بخـش شناخت‌تـجربی و شناخت مـابعدطبیعی به سامان می‌رسد؛ بخش تجربی طبیعت‌شناسی بر عهده علـوم‌طبیعی از جمله فیـزیـک، شـیمی و زیست‌شـناسی اسـت و بخش مـابعدطبیعی آن بر عهـده تحقیقات عقلی محض یا فلسفه است. ایده شناختاری دانشمندان علوم‌طبیعی تجربی رسیدن به قوانین طبیعی است زیرا شناخت اشیاء و روابط آن‌ها با یکدیگر و در نهایت شناخت جهان طبیعی و حوادث بزرگ آن جز از راه قوانین طبیعت ممکن نیست؛ اما این که قوانین طبیعت به طور کلی دقیقاً چیستند و از چه عناصر و چه مؤلفه‌هایی تشکیل شده‌اند و نیز بر چه پایه وجودی تکیه زده‌اند یک کار تجربی نیست و باید به تحقیقات عقلی محض ارجاع داده شود. کتاب حاضر در راستای این تحقیق است و محتوای آن ارائه و بررسی دو دیدگاه فلسفی درباره قوانین طبیعت است به نام دیدگاه انتظام و دیدگاه کلیات. مترجم کوشیده است تا در مقدمه خود هم این دو دیدگاه را بررسی و نقد کند و هم دیدگاه‌هایی را که در کتاب ذکری از آن‌ها به میان نیامده است.