حراج!

پرسشنامه شخصیتی شاکله

۱,۱۴۰,۰۰۰ریال

اين پژوهش با هدف ارائه‌ يك ابزار اسلامي براي ارزيابي شخصيت انجام شده است. با توجه به جایگاه مفهوم شاکله در منابع اسلامی و ارتباط آن با شخصیت، مقیاسی که برای سنجش و اندازه گیری شخصیت تدوین شده پرسشنامه شخصیتی شاکله(ISPI, Sh-15) نامگذاری شده است. پرسشنامه شخصيتي شاكله از 15 عامل (طمأنينه، اعتدال، بزرگي نفس، خوش خلقي، مناعت طبع، انعطاف پذيري، تعهد، شادكامي، فعال بودن، عفت، ثَبات، زيركي، فروتني، پيوندجويي و تكليف پذيري) تشكيل يافته و داراي 134 گويه است. در فرايند ساخت اين پرسشنامه، حدود 25هزار واژه از منابع اسلامي گردآوري و با استفاده از روش معناشناسي زباني بررسي شد. در اين كتاب افزون بر مباني نظري، فرایند ساخت و ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه شخصیتی شاکله، نحوه اجرا و تفسیر عامل‌های آن گزارش شده است.