حراج!

نیمه دیگرم – کتاب اول : از من بودن تا ما شدن

۱,۲۵۰,۰۰۰ریال

از من بودن تا ما شدن موضوع: مهارت‌های انتخاب همسر شعار: نکند خشت اول را کج بگذاری کسانی که از اوضاع خانواده در جامعه با خبر هستند، بدون ترديد می‌دانند يکی از مسائل آزار دهنده، ازدواج‌های ناموفّق در زندگی جوانانی است که زمان چندانی از آغاز زندگیِ مشترک آنها نگذشته است. متأسّفانه اين شکست‌ها، در جامعۀ ما رو به افزايش است.هم اکنون در مقابل هر4.2 ازدواج در کشور ما، يک طلاق ثبت می‌شود و در برخی از استان‌ها اين آمار به ازای کمتر از سه ازدواج، يک طلاق است. البته اين آمار غير از آمار طلاق عاطفی است که گويی بيشتر از طلاق رسمی است. ناگفته پيداست که تعداد قابل توجّهی از طلاق‌ها، ريشه در انتخاب نادرست دارند. اين کتاب، وظيفۀ اساسی خود را آموزش کاربردیِ مهارت‌های انتخاب همسر می‌داند. بنای ما در اين مجموعه، آن است که به گونه‌ای بنويسيم که وقتی جوان آن را می‌خواند، پنجره‌ای در ذهنش گشوده شود و بتواند در مسئلۀ ازدواج، به راحتی فکر کند و تصميم بگيرد.