حراج!

نظریه کنش جان سرل

۱,۳۷۰,۰۰۰ریال

کنش ارادی از ویژگی های بارز انسانی است که اندیشمندان فروانی در دانش های گوناگون از جنبه های مختلف ان رانده اند جان سرل از بزرگترین وسرشار ترین فیلسوفان تحلیلی معاصر است که با گذراندن دو دوره ی فکری فلسفه ذهن و فلسفه زبان وارد قلمرو فلسفه اجتماع شده و در پژوهش های فلسفی خویش نظر به مبانی علوم اجتماعی دارد تا مسیری برای شکل گیری علوم اجتماعی بگشاید این پژوهش پس از تبیین مواجه نقادانه سرل بانظریه کلاسیک تبیین علی مبانی وی در نظریه ی کنش را در سکوت مسائلی چون حیث التافاتی گسست در کنش ارادی واقعیت های اعتباری و نفس تبیین کرده است کانون این پژوهش تصویرنظریه کنش سرل در قامت مسلئه مرکزی دلیل غیر تمایلی است واپسین مرحله این پژوهش برخنه های نظریه های سرل روشنایی افکنده و کوشیده است بر پایه فلسفه اسلامی راهی به حل مسئله بگشاید