حراج!

منطق فهم حدیث؛ روش پژوهش در حدیث با رویکردی اصولی

۹۹۰,۰۰۰ریال

در فهم دینی مهم ترین منبع اثباتی، قرآن کریم و روایات شریف است. استنباط از منابع دینی محتاج رعایت قواعد فهم است و باید روش های فهم در آن رعایت شود که دانش فقه الحدیث عهده دار کشف مراد جدی از متن حدیث است.

نوشتار حاضر با بررسی قواعد فقه الحدیثی، با رویکردی به مباحث علم اصول، به تبیین قواعد فهم پرداخته است. و فرایند کشف مراد جدی از متن را مورد بحث قرار داده است .