حراج!

مروری بر واژه های روانشناختی قرآن

۱,۰۵۰,۰۰۰ریال

این کتاب حدود 50 واژه روانشناختی قرآن را در ضمن 8 فصل برسی کرده است.برسی هر واژه درچهار بعد به صورت مختصر مورد توجه قرار گرفته است تبیین اغوی تبیین روان شناختی و پیشنهاد موضوعاتی پژوهشی درباره هرواژه در تبیین روانشناختی و نقاط تماس هرواژهبا مفاهیم و شاخه های مختلف روانشناسی مورد توجه قرار گرفته است