مدیریت زمان = Managing your time

۴۰۰,۰۰۰ریال

  • ناشر: جمال
  • تاریخ نشر: 9 خرداد 1389
  • تعداد صفحه: 96
  • شابک: 978-964-7232-15-9
  • قطع کتاب: وزیری
  • نوع جلد: شومیز

در این کتاب دو نوع هدف ارائه میشود که هر دو مبنای چارچوب سازمان یافتهای است و از طبقه بندی هدف های تربیتی بلوم و همکارانش نشأت گرفته است. یک گروه از هدف ها شامل فهرستی از نکات کلیدی است که در ابتدای هر فصل آمده است تا برای دریافت نکات عمده و درک سازمانبندی ارائه مطالب خوانندگان را یاری دهد، و توجه آنها را به عقایدی که بسیار مهم به شمار می آیند جلب کند و برای معلم به منزله اساسی خواهد بود برای تعیین تکالیف و امتحاناتی که تسلط دانشجویان را ارزشیابی میکند.

گروه دوم هدفهای این کتاب از هدف های کلیتر یعنی مهارت ها، گرایش ها و توانایی های شناختی عمومی تشکیل شده است. برای توانا کردن خوانندگان در دستیابی به این هدفها در همه کتاب کوشش شده است نه در بخش یا فصل خاص.