حراج!

قصص العلما

۵,۸۰۰,۰۰۰ریال

کتاب قص العما شامل شرح احوال و آثار وآرای 154 تن از علمای شیعه قرون چهارم تا سیزدهم هجری قمری است که نویسنده طی 50 سال تحقیق و تحفص گرد آورده است تنکابنی حاصل این سالها را در مدت کمتر از سه ماه تدوین نمود و در سال 1290 کار را به پایان رساند.