قشقائی های ایران

۲,۳۰۰,۰۰۰ریال

پروفسور لوئیز بیک به عنوان یه مردم شناس برجسته مدت زیادی را قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ایل قشقائی زندگی کرده اند.این چهره ی دانشگاهی معتبر را پژوهش های گسترده ای در مورد ایل قشقائی انجام داده است که این کتاب به نو عی جامع ترین اثر اشان محسوب میشود.در این کتاب تاثیر سیاست سیاست ورزی رهبران ایل در سطوح مختلف منطقه ای ملی و بین المللی وجوه تمایزایل قشقائی نسبت سایر ایلات زندگی و زندگی عادی مردم عادی ایل.تعامل با جوامع غیر ایالاتی……….