حراج!

فلسفه تربیت دینی

۶۷۰,۰۰۰ریال

تربيت ديني به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق مي‌شود كه هدف همة آنها رشد و پرورش شناخت‌ها، باورها، صفات و رفتارهای بنیادین مطلوب اسلام ـ كه پايه و اساس ديگر شناخت‌ها، باورها، صفات و رفتارهای ديني را تشكيل مي‌دهند ـ در متربی است. فلسفه تربيت ديني عهده‌دار بررسي تربيت ديني با روش فلسفي است و مسائل و موضوعات آن عبارتند از كشف و بررسي مبانی و مفروضات تربيت ديني، تجزيه و تحليل مفاهیم مهم، بررسي امكان و ضرورت، اهداف و اصول تربیت دینی. كتاب حاضر كه در شش فصل سامان يافته است، در فصل اول به مفهوم و قلمرو فلسفه تربيت ديني، در فصل دوم به مباني دين شناختي تربيت ديني و در فصل سوم به مباني انسان‌شناختي، معرفت‌شناختي و سياسي ـ اجتماعي آن مي‌پردازد. فصل چهارم به بررسي امكان و ضرورت تربيت ديني و چالش‌هاي آن اختصاص يافته است؛ فصل پنجم اهداف تربيت ديني را بررسي مي‌كند و فصل ششم هم مفهوم اساسي، اصول و ويژگي‌هاي تربيت ديني را مطالعه مي‌كند.