فرهنگ دینی؛ مفاهیم، نظریه ها و راهکارها

۴۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : جامعه شناسی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : جامعه شناسی
طرف‌های مشارکت : دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

اهمیت و گسترش فرهنگ دینی از زمان طرح جهانی‌شدن فرهنگ بیش از پیش در جوامع دینی به‌خصوص اسلامی آشکار شده است. مقابله با فرهنگ وارداتی غربی و تأکید بر فرهنگ دینی در پاره‌ای از جوامع دینی چالش‌هایی، چه به‌لحاظ نظری و چه به‌لحاظ عملی، میان موافقان و مخالفان آن به‌وجود آورده است. سؤال‌های مطرح برای حل این چالش‌ها در این کتاب در دو بخش نظری و کاربردی تنظیم شده‌اند. روش تحقیق مورد استفاده در این اثر روش دلفی است. در این‌روش دیدگاه‌های‌متنوع و متفاوت صاحب‌نظران، متخصصان و اهل علم به سمت ایجاد یک همگرایی سوق داده می‌شود. بنابراین پس از مصاحبه و جمع‌آوری داده‌ها از اندیشمندان با رویه تحلیل محتوا سعی شد نظریه زمینه‌ای از داده‌ها استخراج شود. در پایان نیز نتایج تحقیق به صورت نمودار، بسان نظریه‌های زمینه‌ای ارائه شد.