حراج!

غرر الحکم و درر الکلم

۲,۹۰۰,۰۰۰ریال

غرر الحکم و دررالکلم بی کرانه از گوهر های حکمت و دانش در های معرفت و بینش است.آنان که سالک سبیل هدایت و راهی طریق معرف اند.در این کتابعظیم مقصود و مطلوب خویش را پیدا میکنند و از سرچشمه نور و حکمت……………