عقل و دل

۴۸۰,۰۰۰ریال

در پیدایش ایمان و اعتقاد دینی آیا تها شواهد و ادله عینی موثرند یا قلب احساستعواطف نیز تاثیر گذارند آیا گنا و انحراف در سرشت اخلاقی انسان مانع از درک قوت و ادله……….