حراج!

شهروندمداری و حقوق شهروندی در نظام اداری

۴۷۰,۰۰۰ریال

امروزه، شهروندمداری به‌عنوان یکی از الزامات بنیادین و نقش نوین اجتماعی و سیاسی برای مردم و نظام اداری جهت نهادینه شدن دموکراسی در جوامع قلمداد می‌شود. رویکرد شهروندمداری در بخش دولتی منجر به توسعه خدمت‌رسانی و ارائه خدمات عمومی شایسته به مردم خواهد شد و یکی از مؤلفه‌های اصلی جهت ارزیابی و بهبود عملکرد نظام اداری است. شهروندمداری ماهیتی دوگانه دارد، یعنی هم افراد جامعه و هم سازمان‌ها نسبت به یکدیگر دارای حق و تکلیف می‌باشند و باید به وظایف و مسئولیت‌هایشان نسبت به‌یکدیگر و جامعه عمل نمایند. ازاین‌رو، اثر حاضر با هدف ترویج یکی از ارزش‌های محوری وغالب در عرصه مدیریت دولتی، یعنی شهروندمداری، تبیین و تلاش شد، جهت بسط موضوع از مطالب و مباحث جدید بهره گرفته شود. از منظر علمی، مطالب حاصل از این اثر همانند سایر متون پژوهشی می‌تواند مورد بهره‌برداری پژوهشگران و محققان، خط‌مشی‌گذاران و مدیران دولتی قرار گیرد.