حراج!

شب های پیشاور

۳,۰۰۰,۰۰۰ریال

این کتاب به شیعیان کمک میکند تا در مذهب خود استوار تر و شبهات مذهبی خود را بر طرف سازند و به اهل سنت نیز کمک می کند تا پاسخ سوئالات و شبهاتی که درباره مذهب تشیع دارند را دریافت و حقایق رادرک نمایند