حراج!

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی جلد دوم ؛ بینشها و فنون

۲,۳۵۰,۰۰۰ریال

روش های تحقيق يكی از الزامات پژوهش های علمی در علوم مختلف است. بسياری از صاحب نظران روش های تحقيق در علوم انسانی را متفاوت از علوم طبيعی می دانند، همان طور که بسياری دیگر روش های تحقيق علوم طبيعی را در علوم انسانی کاربردی می دانند و دسته سومی معتقد به استفاده از هر دو روش هستند.

دکتر باقر ساروخانی از اساتيد برجسته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در 2 مجلد به مباحث مرتبط با «روش های تحقيق در علوم اجتماعی» پرداخته اند:

– جلد نخست: اصول و مبانی

جلد دوم: بينش ها و فنون