حراج!

روحانیت ودین مداری در ایران

۸۵۰,۰۰۰ریال

توضیحات

حاکمیت دین و گسترش دین‌مداری در جامعه، نیازمند یک حرکت جهادی عظیم و همه‌جانبه با استفاده از همة ظرفیت‌های نهادی و مردمی است که در این میان، مسلّماً سازمان روحانیت با توجه به وظایف ذاتی‌اش داعیه‌دار و متولی اصلی در این زمینه به شمار می‌آید. این کتاب، با تمرکز بر مسئولیت روحانیت در این زمینه به بررسی این مسئله پرداخته است که برای گسترش و تقویت دین‌مداری در جامعة ایران، چه راهکارهایی را در حیطة عملکردی سازمان روحانیت می‌توان پیشنهاد داد؟ برای پاسخ به این پرسش، کوشش شده پس از شناسایی وظایف گوناگون روحانیت بر اساس قرآن، احادیث و دیدگاه‌های زعمای حوزه و در چارچوب این وظایف، از طریق تحلیل ظرفیت‌ها و فرصت‌های روحانیت در این عرصه از یک سو و آسیب‌ها و موانع پیش رو از سوی دیگر، راهکارهایی اجرایی معرفی و در قالب مدلی راهبردی ارائه شود.