رهبری خدمتگزار (جلد دوم)

۳۰۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : مدیریت
پدیدآورنده: محمد شیخ زاده, حسن عابدی جعفری, محمد سعید تسلیمی, ابوالحسن فقیهی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : مدیریت
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۰۷٬۰۰۰ ریال

هدف از این تحقیق، بررسی چرایی، چیستی و چگونگی رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی (ره) و ارائه یک الگوی جامع در این زمینه می باشد. در این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی ـ اکتشافی است، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. برای گردآوری و شناسایی مضامین مرتبط با رهبری خدمتگزار، نخست مبانی نظری مورد بررسی قرار گرفته، سپس با بررسی و مطالعه کامل دوره ۲۲ جلدی صحیفه امام، مضامین استخراج شده است. الگوی استخراج شده از صحیفه امام (ره) دارای ۱۵ مضمون فراگیر (پاردایم فکری و مبانی فلسفی رهبر، نگرش های رهبر، انگیزه و نیت رهبر، اصول حکیمانه رهبر، رفتار خادمانه رهبر، نتایج و بازخورد رفتار خادمانه رهبر و روابط میان آنها)، ۳۵ مضمون سازمان دهنده و ۱۱۰ مضمون اصلی و ۲۲ مضمون فرعی می باشد. این الگو با برخی از الگوهای مطرح در زمینه رهبری خدمتگزار مقایسه شده و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده ارائه شده است.