دین رسانه ای آثار پیامد ها

۴۵۰,۰۰۰ریال

در جان کنونی کسی منکر قدرت جادویی رسانه ها جمعی الکترونیکی در ساخ هدایت رفتار عمومی نیست./کتاب دین رسانه ای حاصل کاووش های فکری نویسندهآن است..