خمیر مایه اصلی درس نامه حاضر، پس از سال ها تدریس در مراکز مختلف، تدوین و تنظیم شده است که از جمله ویژگی های آن عبارت است از:

۱) مطالب دارای جنبه کاربردی در تدریس؛
۲)بیان مطالب با گفتار ساده و پرهیز از اصطلاحات علمی و فنی؛
۳)ساختاربندی طرح درس برای تمرین عملی در روش تدریس؛
۴)گزینش مناسب ترین مهارت های تدریس از منابع متعدد