حراج!

خانواده درمانگری معنوی خداسو

۳,۰۶۰,۰۰۰ریال

خانواده‌درمانگری سیستمی معنوی الگویی کاربردی با راهنمای درمان است که برای اولین بار بر اساس منابع دینی و طراحی دقیق برای کمک به خانواده‌های آسیب‌پذیر و دارای آسیب تنظیم شده‌است. این الگوی درمانی از یک سو سیستمی است؛ زیرا هم به ساختار و هم به کنش خانواده می‌پردازد و از سوی دیگر معنوی است و به تحول خانواده توجه می‌کند. در اینجا منظور از معنویت، تنظیم تعاملات خانواده بین مبدأ و معاد یا یک نیت و هدف واقعی ‌است. این کتاب هشت مرحله درمان خانوادگی را با یک رویکرد چندبعدی معنوی و البته خداسو معرفی می‌کند، فعال‌سازی عقل خداسو به‌عنوان یک منبع درونی برای اتصال به واقعیت زندگی و فاصله‌جویی از پنداره‌های خودساخته یا تقلیدی و فاقد اعتبار، ویژگی منحصربه‌فرد این روش خانواده‌درمانگری است. کاربرگ‌ها و تمرین‌های عملی به درمانگر و مُراجع کمک می‌کند بتواند فرایندهای درمان را به‌خوبی هدایت کنند و بدانند که دقیقاً چه اتفاقی در هر مرحله در جریان است

دسته: