حراج!

حقوق بانکی (ویراست دوم با اضافات)

۱,۴۴۰,۰۰۰ریال

این کتاب با ادبیاتی ساده و به دور از مباحث تطبیقی یا تحلیلی زیاد، نوشته شده است. نویسنده سعی کرده اثرش دربردارنده تمام مباحثی باشد که در این گرایش بررسی می‌شوند. به همین منظور، چارچوب کلی کتاب در 10 فصل تنظیم شده است تا آخرین وضعیت بانکداری کشور از چشم‌انداز حقوقی بررسی شود. گفتنی است نویسنده برای نگاشتن بخش‌های عمده‌ای از تحقیقات مربوط به این اثر، از فرصت مطالعاتی در مؤسسه حقوق تطبیقی سوئیس (دانشگاه لوزان) استفاده کرده است.