حراج!

تغییرات اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری(ره)

۵۳۰,۰۰۰ریال

موضوع تغییرات اجتماعی یکی از مهم ترین دغدغه های اندیشمندان اجتماعی است که همواره در تلاش بوده اند تا خاستگاه رخداد آن را مشخص کنند. نظریه های مختلفی برای تبیین و تحلیل آن مطرح کرده و مکانیسم وقوع آن را بیان نموده اند. استاد مطهری(ره) ، یکی از اثرگذارترین اندیشمندان مسلمان در دوران معاصر ، با تسلط بر علوم اسلامی از یک سو و مبانی علوم انسانی غرب از سوی دیگر ، و با رصد دقیق واقعیات اجتماعی زمان خویش ، و با بهره مندی از هوش و استعداد خدادادی و نیز پشتکار خویش ، در این خصوص به ارائه نظر پرداخته است. پذیرفتن پیدایش تغییر در ساحت وجودی همه موجودات جهان مبتنی بر نظریه فلسفی حرکت جوهری ، که تغییر را خاصیت ذاتی همه اشیاء می داند، مشخصه تفکر صدرایی استاد مطهری در بررسی موضوعات تغییرات در انسان و محیط پیرامون اوست. در این کتاب سعی شده دیدگاه ایشان در این باره، استخراج و عرضه شود.