حراج!

تعارض قوانین ، مطالعه تطبیقی حقوق موضوعه و فقه اسلامی

۷۴۰,۰۰۰ریال

تعارض قوانین به معنای خاص، مهم ترین موضوع حقوق بین الملل خصوصی است که در نوشته حاضر به صورت یک مطالعه تطبیقی از دو دیدگاه حقوق عرفی متداول و رایج و فقه و حقوق اسلام و به ویژه فقه امامیه و در ضمن سه فصل ، بدین ترتیب مورد بررسی قرار گرفته :
فصل اول با عنوان «صلاحیت و امکان اجرای خارجی»،با تبیین «قاعده تقریر»(گفتار نخست)و «قاعده الزام»(گفتار دوم) امکان استناد به قانون خارجی و گاه الزام به آن را نشان میدهد. فصل دوم،با عنوان «شرایط اجرای قانون خارجی» سه شط عدمی «عدم احاله»«عدم مخالفت با نظم عمومی»و«عدم تقلب نسبت به قانون» را ذر ضمن سه گفتار تشریح می کند. فصل سوم ، اعتبار اجرای قبلی قانون خارجی به وسیله ی افراد و به عبارت دیگر، مسئله «شناسایی بین المللی حقوق مکتسبه» را که با عنوان «تعارض متحرک» نیز شناخته می شود ، مورد بحث قرار می دهد.