حراج!

تعارض دادگاه‌ها؛ مطالعه تطبیقی حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی با تأکید بر احوال شخصیه

۷۳۰,۰۰۰ریال

تعارض دادگاه‌ها، یکی از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل خصوصی است که در پژوهش حاضر، به صورت یک مطالعه تطبیقی از دو منظر حقوق عرفی متداول و رایج و فقه و حقوق اسلام و به ویژه فقه امامیه و در ضمن چهار فصل ، بدین ترتیب مورد مطالعه قرار گرفته است:
فصل اول با عنوان «کلیات»، پس از توضیح مفاهیم و اصطلاحات، با نشان دادن «روابط بین‌المللی و بین‌الادیانی در فقه و حقوق اسلام»، وجود نخستین سنگ بنای تعارض دادگاه‌ها در فقه اسلامی را اثبات می کند. فصل دوم، با عنوان «صلاحیت قضایی و آیین دادرسی»، صلاحیت قضایی بین‌المللی دادگاه‌های دولت اسلامی را توضیح داده است. فصل سوم، با عنوان «ادله اثبات دعوا در دعاوی بین‌المللی»، بر صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های دولت اسلامی تأکید می‌ورزد. فصل چهارم و پایانی، شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی را مورد بحث قرار می‌دهد.