حراج!

تدبّر هر سوره در این کتاب، به ترتیب ذیل ارائه می‌شود:

۱. متن آیات سوره؛

۲. ساختار سوره؛ در این قسمت، سیاق‌های سوره به‌صورت اجمالی معرّفی می‌شود. منظور از سیاق، مجموعه‌هایی از آیات در هر سوره است. گاهی یک سوره از دو یا چند مجموعه از آیات تشکیل شده است (در سوره‌هایی که همه آیات در یک مجموعه قابل‌جمع است، این بخش وجود ندارد).

۳. بیان تدبّری هر سیاق؛ در این قسمت، گام‌های هدایتی هر سیاق با تطبیق بر آیات و ترجمه آن‌ها تبیین شده است و در پایان نمودار ارتباط آیات سیاق و عنوان مناسب با هر سیاق بیان شده است.

۴. جهت هدایتی سوره؛ در این قسمت، ارتباط سیاق‌های سوره مطرح شده و مباحث تدبّری سوره جمع‌بندی می‌شود (در سوره‌هایی که یک سیاق دارد، بخش سوم و چهارم با هم تلفیق شده است).

۵. در محضر عترت علیهم‌السلام؛ در این بخش، حدیث یا احادیث نورانی در ارتباط با جهت هدایتی سوره مطرح و به‌طور مختصر توضیح داده می‌شود.

۶. توضیحات کاربردی؛ در این قسمت، سرنخ‌هایی از چگونگی تمسک به سوره در زندگی بیان می‌شود.