تاریخ اندیشه سیاسی در غرب

۳,۲۰۰,۰۰۰ریال

این کتاب به طو خاص به عنوان کتاب درسی برای دانشجویان علوم سیاسی و به طور عام برای رشته های علوم اجتماعی در نظر گرفته شده است

این مجموعه به زبان کردی نیز ترجمه و با موافقت نشر مرکز توسط انتشاران موکریانی کردستان عراق منتشر شده است