بررسی انتقادی مبانی و نظریه های مدیریت دانش

۵۸۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : مدیریت
پدیدآورنده: حسنعلی نعمتی شمس آباد
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : مدیریت
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۵۳۰
مرحله تولید : چاپ شده

در این کتاب با مرور سیستماتیک ادبیات مدیریت دانش، مبانی نظری این رشته علمی در وضعیت موجود در تمدن غرب مورد بررسی قرار گرفته و نه تنها گزاره‌های محیط بر این رشته مشخص شده بلکه ارتباط این مبانی فلسفی با پارادایم‌های مستقر در علم مدرن نیز مشخص گردیده است. آنگاه از یک طرف ارتباط بین این مبانی پارادیمی و نظریه‌های مدیریت دانش تبیین شده و از طرف دیگر ربط بین نظریه‌ها و کاربردهایشان روشن گردیده است و بر این اساس چارچوبی چند لایه پدید آمد که ارتباط بین مبانی نظری، نظریه‌ها و کاربردهای مدیریت دانش را نشان می‌دهد. با استفاده از این چارچوب و بر اساس معیارهای علم دینی مستخرج از رویکرد انتقادی-رئالیستی حکمت صدرایی، با نقد مبانی مدیریت دانش موجود در تمدن غرب، زمینه برای جایگزینی مبانی نظری حکمت اسلامی فراهم شد تا به بازخوانی این رشته از دیدگاهی جدید اقدام شود؛ مسئله‌ای که در کتاب «مبانی و نظریه مدیریت دانش دین‌بنیان و کاربردهای آن» (حسنعلی نعمتی شمس‌آباد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۷) به آن اشاره شده است.