حراج!

انسان از آغاز تا انجام

۱,۹۹۰,۰۰۰ریال

نحوة آفرینش انسان چگونه بود؟ فلسفة خلقت چه بود؟ در این دنیا چگونه باید باشد؟ پس از آن و در دنیاى دیگر، مراحل انسان چیست: قبر، برزخ، رستاخیز، نامة اعمال و… .
همة این مراحل از موضوعات بسیار ژرف و پر معنایى است كه متفكر بزرگ اسلامى علامه طباطبائى در «كتاب الانسان» آنها را كاویده و وجود آدمى را در سه مرحله بررسى كرده است:
قبل از دنیا، در دنیا، بعد از دنیا.