حراج!

الگوی مواجهه با تظاهر در سیره ارتباطی امام رضا علیه السلام

۸۶۰,۰۰۰ریال

مفهوم محوری این کتاب و پرسش اصلی دسیابی بع الگوی مواجهه نظام اسلامی با تظاهر و دورویی است که در میان کار گزارانحکومت برزو میابد.از این رو با تاسی به سیره ارتباطی امام رضا در مواجهه با این مسئله به عنوان دال مرکزی الگو مواجهه صحیح با این آسیب فرهنگی ارتباطی معرفی شده است.مدارا سنگ زیرین است و و صفت حکیمانه ای روح حاکم بر آنرا درای مواجهه مشخص میکند