حراج!

الگوی مطلوب تکافل اجتماعی در اسلام

۱,۰۰۰,۰۰۰ریال

تکافل اجتماعی اصتلاحاتی است که برنامه های جامع اسلام در زمینه اهتمام مردم به تامین تیاز های یکدیگر به ویژه نیاز های معیشتی اقشار ضعیف جامعه مطالعه علمی معناشناسی قران است این اثر نظریه های معناشناسی معاصر و چارچوب های معرفتی انهارا تحلیل کرده صائب ترین روش معناشناسی قرآن را منطق اجتهادی میداند این روش انجسام گرا و نظام واره است و اساس معنای زبانی را وضع گروی قصد پایه و معنا را معلول عوامل گوناگون میداند بر این نظر واحد های زبانی را وضع گروی قصد پایه و معنا علم و قصد افرینندهمتن وحیانی است که زبان را وسیله ارسال پیام خود گرفته است. روش اجتهادی شیوه تلفیقی مستند به همه دلالت های زبانی قرائن درون متنی سیاق کاربرد ستت معصوم قرائن و فرا متن و تدب