موضوع عقد و مورد معامله با تأکید بر عقد صلح

نمایش یک نتیجه