حراج!

نظریه‌های بنیادین خانواده درمانگری

۸۳۰,۰۰۰ریال

نظریه‌های خانواده‌درمانگری اغلب متأثر از فضای اجتماعی ـ فرهنگی، دیدگاه‌ها و پارادایم‌های فلسفی زمان خود شکل گرفته‌اند. امروزه توجه به فرهنگ، مذهب و معنویت به یکی از رویکردهای غالب در تعاملات اعضای خانواده و درمان آن تبدیل شده است. بر این اساس، برخی از مذاهب، نظریه‌های خانواده‌درمانگری را بر اساس دیدگاه خود بررسی کرده‌ و رویکرد مذهبی خود را ارائه نموده‌اند. این کتاب درصدد است مبانی و رویکرد درمانی نظریه‌های بنیادین و اغلب سیستمی خانواده را ارائه کند و با دیدگاه فرهنگی و اسلامی، آنها را مورد بررسی تطبیقی قرار دهد و در پایان، مبانی خانواده‌درمانگری بر اساس دیدگاه اسلامی را ارائه نماید. کتاب حاضر مشتمل بر هفت فصل است و نظریه‌های خانواده درمانگری میان‌نسلی، تجربی، ساختاری و راهبردی را ارائه و بررسی می‌نماید و دیگر نظریه‌های خانواده درمانگری و نظریه خانواده‌درمانگری اسلامی در کتاب دیگری ارائه خواهد شد.