معرفت شناسی اسلامی و علم دینی

۶۵۰,۰۰۰ریال

علم دینی در نگاه حکمت و اندیشه اسلامی مفهوم عقلانی و تعیین کننده است زیرا یکی از ارکان تمدن اسلامی علم دینی به معنای علوم مبتدی برمعارف وحیانی است.تبیین عقلانیت و ارزش علم دینی نیازمند ارائه و اثبات مبانی معرفت شناختی هستی شناختی و دین شناختی است.