دولت موحدون در غرب جهان اسلام

۴۰۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : تاریخ اسلام
پدیدآورنده: عزالدین عمر موسی
ترجمه و نگارش: صادق خورشا
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : تاریخ اسلام
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده

در دور خلافت عباسیان، اگرچه بیشترین بخش قلمرو اسلامی در اختیار حاکمان عباسی بود، اما در برخی مناطق، حکومتهای مستقلی تشکیل شد که در کنار عباسیان، بر بخشی از سرزمینهای اسلامی حکمرانی می‌کرد. یکی از این حکومتها، دولت موحدون بود که بیش از یک قرن، از ابتدای قرن ششم تا اوایل قرن هفتم، بر غرب سرزمینهای اسلامی حکومت کرد. این کتاب تحقیقی است درباره تشکیلات سیاسی و نظام حکومتی موحدون که به بررسی تحولات سیاسی دولت موحدون و دوره‌های سه‌گانه اصلی آن، یعنی دوران تأسیس، شکوفایی و فروپاشی آن، با بیان ویژگی‌های هر دو پرداخته است. تشکیلات حزبی موحدون، نظام سیاسی دولت موحدون، سازمان اداری و نظامی آنان، تشکیلات دینی و سازمانهای صدور و اجرای احکام و نظارت بر آنها، تشکیلات نظامی و مسائل مربوط به آن و مباحثی از این دست، موضوعات دیگری است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.